Пазарна количка (0)

Отказ от договора

Имате право безплатно да се откажете от настоящия договор (поръчката), без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

Срок за отказ

            Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на сключване на договора, когато сте поръчали от нас услуга, респективно от получаване на стоката - при поръчка на стока. При някои особени случаи правото на отказ започва да тече от различен момент, например:

Срокът за отказ от поръчка, когато същата съдържа много стоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, ня която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение (получи) последната стока от поръчката;

Срокът за отказ от поръчка, която се състои от множество партиди или части е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение на последната партида или част;

Срокът за отказ от поръчка на абонамент, с която редовно се доставя стока за определен период (например абонамент за получаване на продукт всеки месец) е 14 дни, считано от  датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение на първата стока;

           

                                               Уведомяване за отказа

            За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и ако имате такива, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Това можете да направите по някой от следните начини:

чрез обаждане на телефон: +359 889406010 или +359(0)24830654;

чрез имейл на  office@dokafeto.com

чрез писмо с обратна разписка на адрес: гр. София, ж.к. „Полигона“, бл. 43, вх. 1, офис 3

чрез попълване и изпращане на Стандартен формуляр за отказ по образец, посочен по-долу (не е задължително);

           

          Ако ни информирате онлайн, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

            За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

                                   Срок и адрес за връщане на стоките

            Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на адрес:  гр. София, ж.к. „Полигона“, бл. 43, вх. 1, офис 3, с получател  "България Кофи Сървисис" ООД и телефон за контакт +359 889406010 или +359(0)24830654, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете куриерския разход по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат сумата по първоначалната доставка. Свържете се с нас, ако желаете предварително да Ви информираме за приблизителната цена за доставка или попитайте куриера.

            Задължително върнете продукта в неговата оригинална опаковка и се уверете, че по същия няма следи от употреба и не е повреден от Вас. Приложете към стоката фактурата и или касова бележка, която е придружавала Стоката.

            При връщането на Стоката към нас, задължително заявете опция „Преглед“, тъй като отделът ни възстановява сумата, само след като установи,че продуктът не е употребяван, по същия не са констатирани вреди и е върнат в оригиналната му опаковка и неотстранени етикети. При наличието на причинени от Вас дефекти по стоката или увреждане на търговския й вид и този на опаковката, запазваме правото си да удържим съответна сума от заплатеното от Вас.

 

                                               Отговорност при връщане

            Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

                                  

                                   Възстановяване на заплатените суми

            Ако се откажете от поръчката, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин. Не приемаме върната стока с наложен платеж, в случай че не сте ни информирали предварително. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

            Имаме право да удържим преди възстановяването съответна сума, ако по върнатата Стока установим вреда, която не може да бъде причинена от обикновеното изпробване на стоката, респ. при наличие на следи от употреба. Ако сте поискали предоставянето на услуга от Нас и сте заявили желание да започнем изпълнението й по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.

                                               Неприемане на отказа

            Няма да приемем отказа и да Ви възстановим сумите, ако:

не сте спазили срока за отказ и срока за връщане на стоките;

не сте ни върнали касовата бележка и или фактурата за продажбата;

е налице хипотеза, при която нямате право на отказ, а именно:

            - при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;

            - при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

- при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

            - при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

            - при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

            - при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

- при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

- при доставка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за Клиента;

                                               Удържане от цената

            Ще удържим от заплатената от Вас цена съответна сума, в случай че:

върнали сте продукта с нарушена опаковка повече от обичайното или с липсващи/отстранени етикети;

върнатите продукти са с нарушен вид, зацапани и или със следи от употреба;

               За повече информация относно правото на отказ, прочетете раздел VII oт Общите условия. Извлечение от закона относно правото на отказ вижте ТУК.

До  "България Кофи Сървисис" ООД, ЕИК 102884140,със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ул. "Иван Богоров" No 20, вх. Г, ет. 7, ап. 19, е-mail: office@dokafeto.com, тел. +359 889406010 или +359(0)24830654                 

Адрес за получаване на формуляра: гр. София, ж.к. „Полигона“, бл. 43, вх. 1, офис 3                                   

            `СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

            С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

            Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

            Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/

            Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/

            Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

            гр./с………………………………………….../адрес на клиента/

            Е-mail и телефон за връзка:.............................

           

            Желая да ми възстановите заплатената от мен сума за стоката и нейната доставка по банков път / по друг начин, със следните данни:

IBAN: …………………………………………..........

При банка: …………………………………………...

Титуляр:…………………………………………........

Друго: ...........................................................................

            ……………….……………………………. ..../Дата/

            ........................................................................../Подпис на клиента/

            Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.    

Рекламации

                 Право на законова гаранция. Срок за предявяване.

            По закон  имате право да получите поръчана от Вас стока/услуга в съответстие с договора за продажба. Една стока/услуга съответства на поръчката, когато притежава обичайните за съответната стока качество, функционалност и характеристи.

            Ако считате, че продуктът/услугата, поръчани от Нас, не съответстват на договора, имате право безплатно в 24-месечен срок от доставката (за стоки) и в 14-дневен срок от получаване на услугата (за услуги) да предявите рекламация пред Нас. Имайте предвид, че срокът за рекламация на стоки с видими дефекти (драскотини и прочее) е 48 часа от доставката.

            Можете да предявите рекламация по някой от следните начини по Ваш избор:

чрез обаждане на телефон: +359 889406010 или +359(0)24830654;

чрез имейл на  office@dokafeto.com

чрез писмо с обратна разписка на адрес: гр. София, ж.к. „Полигона“, бл. 43, вх. 1, офис 3

чрез попълване и изпращане на Стандартен формуляр за рекламация по образец, посочен по-долу (не е задължително);

           

            Преглед за дефекти при доставка

            При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Вас или упълномощено от Вас лице.При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, следва да подпишете протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол да опишете констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 48 часа да уведомявите "България Кофи Сървисис" ООД на тел. +359 889406010 или +359(0)24830654.

            Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от Вас и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки,Вие имате право в срок от 48 часа да поискате доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от Вас заявление за покупка на стоки, като уведомите "България Кофи Сървисис" ООД на тел. +359 889406010 или +359(0)24830654 или по email: office@dokafeto.com Ще заменим стоката в срок до 3 дни, освен в случаите, при които искането Ви е неоснователно, не следва да бъде уважено или ако не е налична стока от същия вид, за което ще Ви информираме своевременно.

            Приемане на пратката без забележки

            При приемане на доставката от Вас без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведомите незабавно в срок до 48 часа от доставката "България Кофи Сървисис" ООД на тел. +359 889406010 или +359(0)24830654, Вие губите правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата. Горепосоченото не освобождава "България Кофи Сървисис" ООД от задължението му да предлага стоки, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на Клиента правата, произтичащи от законовата гаранция, описани в раздел XII от  Общите условия.

            При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Вие или трето лице, приемащодоставката на посочения от Вас адрес, сте задължен да подпишете придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършил поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Вас адрес за доставка.

           

            При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Вие или трето лице, приемащо доставката на посочения от Вас адрес, сте задължен да подпишете придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършил поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Вас адрес за доставка.

            Решение на рекламацията

            Срокът, в който ще решим въпроса с рекламацията е 30 дни от датата на приемане на продукта (при продукти) или от предявяване на рекламацията (при услуги).

            Ние ще извършим едно от следните действия, ако рекламацията Ви е основателна:

безплатно ще ремонтираме продукта/ще Ви доставим услуга, която да съответства на договора;

безплатно ще заменим продукта Ви с нов, ако ремонтирането не е оправдано заради стойността на ремонта или по друга причина;

ще ви възстановим напълно заплатената от Вас сума за стоката и за нейната доставка и връщане, ако горепосочените действия не са подходящи;

ще Ви предоставим отстъпка от цената на стоката, ако пожелаете такава;

            Какво трябва да направите за по-лесна регистрация на продукт за сервиз

            1. Информирайте ни за рекламацията по някой от горепосочените начини, а за по-лесно използвайте формуляра по-долу.

            2. Подгответе продукта за връщане към нас на посочения по-горе адрес, като при възможност го изпратете заедно с оригиналната му опаковка.

            3. Не забравяйте да ни изпратите заедно с продукта:

фактурата/касовата бележка, които сме Ви издали;

гаранционния сертификат;

протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното, други документи, установяващи претенцията по основание и размер;

всички компоненти/аксесоари, придружаващи продукта (части, компененти), тъй като ще са необходими, за да се оцени, ремонтира и за да се направи тест за функционалност на продукта:

            4. Когато е приложимо, деактивирайте всички настройки, които сте активирали на продукта (при такава възможност).

Неоснователност на рекламацията:

            В определени случаи можем да приемем рекламацията Ви за неоснователна, за което ще бъдете своевременно информирани от Вас. Такъв може да бъде случай, при който:

Отклонението е несъществено;

Рекламацията е предявена след изтичане на срок от 24 месеца от закупуване на стоката/14 дни от предоставяне на услугата/48 часа при явни дефекти;

Не сте ни предоставили всичко необходимо (документи, аксесоари, компоненти към поръчката);

Несъответствието в действителност е налице, но не сме отговорни за същото, тъй като:

- Вие сте имал особени, специални, а не обичайни представи за продукта (например: закупили сте стандартен сорт кафе, а сте очаквали специфичен сорт кафе с плодов/шоколадов аромат);

- Към момента на поръчката сте информаран от Вас, че стоката е с определни несъответствия с обичайното (например закупили сте  стока от категория в сайта за „Преоценени стоки“, където ясно е посочено, че стоката е намалена поради наличен дефект);

- За изработката на стоката сме използвали Ваши материали, които поради своето качество са довели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;

- Несъответствието се дължи на неправилен монтаж/неправилно инсталиране на продукта, въпреки нашите подробни и ясни указания за монтаж и инсталация;

               За повече информация относно правото на рекламация, прочетете раздел XII oт Общите условия. Извлечение от закона относно правото на рекламация и законова гаранция вижте ТУК.

До  "България Кофи Сървисис" ООД, ЕИК 102884140,със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ул. "Иван Богоров" No 20, вх. Г, ет. 7, ап. 19, е-mail: office@dokafeto.com, тел. +359 889406010 или +359(0)24830654                 

Адрес за получаване на формуляра: гр. София, ж.к. „Полигона“, бл. 43, вх. 1, офис 3           

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА

 РЕКЛАМАЦИЯ

            С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

            Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

            Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/

            Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/

            Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

            гр./с………………………………………….../адрес на клиента/

            Е-mail и телефон за връзка:.............................

            Използвана ли е стоката? - Да/Не................../заградете вярното/

            Монтирана ли е стоката? - Да/Не.................../заградете вярното/

            Предмет на рекламацията:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            Предпочитан начин на удовлетворение

            /заградете избора/

            1. Предпочитам безплатен ремонт по реда на чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите.

            2. Желая да заменя продукта с друг. Поръчал съм грешен продукт.

            3. Стоката е увредена при транспорта. Прилагам Протокол за щети.

            4. Желая отстъпка от цената на продукта/услугата.

            5. Желая ваучер, който да използвам за нова поръчка (срок 2 години).

            6. Желая извършване на услугата в съответствие с договора

            7. Желая да ми бъде възстановена заплатената за продукта/услуга сума по следния начин: ..........................................................................................................................

посочете начин на възстановяване, а при заявено връщане на сумите по банков път, моля посочете банкова сметка

            Прилагам следните документи:

 Касова бележка или фактура;

 Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

 Други документи, установяващи претенцията по основание и размер;

            ……………….……………………………. ..../Дата/

            ........................................................................../Подпис на клиента/

            Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.